กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง(Bankokfunpong School)     ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ยินดีต้อนรับ...

 

โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

More...
โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ยินดีต้อนรับ...

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   O1โครงสร้างหน่วยงาน
   O3อำนาจหน้าที่
   O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   O30แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O11รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   O10แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O34เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร ไทย/อังกฤษ
   O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O39แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O33การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
   O2ข้อมูลผู้บริหาร
   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   O32ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O19รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O29แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      10 คน

สถิติเดือนนี้:   10 คน

สถิติปีนี้:        4373 คน

สถิติทั้งหมด: 10082 คน

 


O3อำนาจหน้าที่

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง

            1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

            2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

            3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

            4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน

           5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

           6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

           7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

          8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น

         10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนดให้

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่